AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

 
Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján létrehozták az „Élhető környezetünkért” Egyesületet.
 
Az „Élhető Környezetünkért Egyesület Szigethalmon, 2008. év április hó 20. napján tartott közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el.
 
I.
Az Egyesület adatai
 
Az Egyesület neve: „Élhető környezetünkért” Egyesület
Az Egyesület székhelye: 2315. Szigethalom, Temesvári u. 8.
Az Egyesület működési területe: Magyarország
 
II.
Az Egyesület célja és feladatai
Az Egyesület célja:
Az Egyesület elsődleges célja a tököli ideiglenes, nem nyilvános repülőgép leszállóhely és további hasznosítása által okozott környezeti hatások - különösen a zaj-, légszennyezés, légköri hatások és más egyéb káros következmények - csökkentése, megszüntetése.
Az Egyesület további célkitűzése a Csepel-sziget és környéke lakóinak életminőségét rontó, mindennapi életvitelüket, egészségüket és környezetüket károsan befolyásoló, alakító tevékenységek, hatások csökkentése, kiküszöbölése.
Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.
Az Egyesület feladatai:
a társadalom, a Csepel-szigeti lakóközösség és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló az 1. pontban megjelölt cél szerinti közhasznú tevékenységek:
-  nevelés és oktatás, ismeretterjesztés;
-  természetvédelem;
-  környezetvédelem;
rövid távon megvalósítandó feladatként határozza meg az Egyesület a Csepel-sziget és más érintett település lakóinak tájékoztatását a fenti repülőgép leszállóhely káros hatásairól, ezek, valamint következményeik megismertetése a kapcsolódó fórumokkal és döntésre jogosult szervekkel;
(kis)iskolások részére oktatóprogram indítása a természetvédelem témakörében
A képzés célja az, hogy felhívja a figyelmet természettel kapcsolatos helyes és felelős magatartás szabályaira, ezzel segítve a gyerekek természethez való jogszerű és humánus viszonyának kialakítását.
 
hosszabb távon megvalósítandó feladatként határozza meg az Egyesület, hogy a KSH népegészségi és egészségügyi, a régióra vonatkozó adatainak, más, tervezett természetvédelmi felmérések adatainak,  tapasztalatainak eljuttatása az repülőgép leszállóhellyel kapcsolatban döntési jogosultsággal rendelkező szervekhez. Ezzel kapcsolatban további hosszabb távú feladatként jelöli meg az Egyesület
-  programok szervezését (pl. a Föld napja, a Biológiai sokszínűség nemzetközi napja, a Környezetvédelmi világnap, a     Természeti katasztrófák csökkentésének napja alkalmából)
-  országos és helyi pályázatokon való indulás a repülőgép leszállóhely által okozott természeti károk helyreállítása
-  kapcsolatfelvétel az országos és más környezetvédő egyesületekkel, programjaikon való részvétel
 
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 
III.
Az Egyesület tagsága
Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.
 
A rendes tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelme alapján - az Egyesület Elnöksége dönt.
 
Az Egyesület tagjának jogai:
részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;
választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;
indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti
az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól számított 30 (harminc) napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.
Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.
 
Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.
Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.
 

 • A tagsági viszony megszűnik:
 • a tag halálával,
 • az Egyesület megszűnésével,
 • a tag kilépésével,
 • a tag kizárásával.
 • Az Elnökség - titkos, minősített szótöbbséggel hozott határozattal - kizárhatja az Egyesület tagjai közül

 
azt a tagot, aki hat hónapot meghaladóan elmaradt a tagdíj megfizetésével és kötelezettségének a taggyűlés írásbeli felszólítását követő 15 (tizenöt) napon belül sem tesz eleget. A tagdíj megfizetésének elmulasztása azonban csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat.
Akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.
Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt.
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával, miután az Elnökség a következő Közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag személyéről, és a lemondás elfogadásra kerül.
A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.
 
IV.
Az Egyesület szervezete
Az Egyesület szervei: Közgyűlés, Elnökség, Tisztviselűk.
A Közgyűlés
Az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével (rendes közgyűlés). A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem határozatképes.
A megismételt közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a közgyűlést.
A közgyűlést össze kell hívni (rendkívüli közgyűlés):
 

 • ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
 • ha az Elnökség rendkívüli közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
 • ha a felügyeleti szerv/bíróság a közgyűlés összehívását elrendeli.

 
A közgyűlés összehívása az elnök feladata.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljes tagságának több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.
A közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.
A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 

 • az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;
 • az Alapszabály elfogadása és módosítása;
 • tisztségviselők megválasztása és visszahívása;
 • a természetes személyekre vonatkozó tagdíj mértékének megállapítása;
 • az évi költségvetés meghatározása;
 • az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;

 
döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a közgy űlés hatáskörébe utal.
A közgyűlés határozatait - eltérő rendelkezés hiányában - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
 

 • A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
 • az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
 • az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;
 • a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.

 
A közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.
Az Elnök a közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.


Az Elnökség
Az Elnökség két közgyűlés közötti időszakban - a kizárólagos hatásköröket kivéve - gyakorolja a közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
Az Elnökség határozatait - rendelkezés hiányában - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Az
Elnökség üléseire - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként további tagok hívhatók meg.
A 3 /három/ tagú Elnökséget a közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 5 /öt/ éves időtartamra. Az Elnökség egy elnökből és két alelnökből áll.
 
Az Elnökség feladata és hatásköre:
 

 • tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
 • a közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
 • az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
 • az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;
 • az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
 • személyzeti munka irányítása;
 • tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
 • az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
 • minden olyan eljárás, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.
 • a jogi személyiséggel rendelkező vagy azzal nem rendelkező tagokra vonatkozó tagdíj mértékének megállapítása;

 
Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább ketten jelen vannak.
Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
 
Az Egyesület tisztségviselői
Tisztviselővé választható az Egyesület közügyektől eltiltás hatálya alatt nem álló tagja. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.
A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
Az Egyesületi bankszámla felett rendelkező, valamint a képviseleti jogot gyakorló tisztségviselője csak olyan nagykorú és cselekvőképes személy lehet, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja az Egyesületnek.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi érintett társadalmi szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más társadalmi szervezetnél is betölt.
Az a tisztségviselő, aki magatartásával, cselekedetével rossz fényt vet az Egyesületre - így közügyektől eltiltják, bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélik, továbbá az Egyesület céljával összeférhetetlen vagy ellentétes magatartást tanúsít, tisztségéhez fűződő feladatait alapos ok nélkül nem látja el - bármely tag kérése alapján, titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozott közgyűlési határozattal visszahívható. Az erről hozott közgyűlési határozat - az 1989. évi II. törvény 10.paragrafusában foglaltak szerint - bíróság előtt támadható meg.


Az Egyesület elnöke
Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra a közgyűlés választja, aki tevékenységével a közgyűlésnek felelős.
 
Az Elnök feladata és hatásköre:
 

 • az Egyesület tevékenységének irányítása;
 • a közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
 • döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
 • a közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
 • kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
 • irányítja az Elnökség munkáját;
 • vezeti az Elnökség üléseit;
 • képviseli az Egyesületet;
 • intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
 • összehívja az Elnökség üléseit;
 • vezeti az ügyintéző apparátust;
 • irányítja az Egyesület gazdálkodását;
 • utalványozási jogot gyakorol;
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat
 • intézkedik a közgyűlés által elfogadott beszámolók, valamint az egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának adatai nyilvánosságra hozatala iránt;
 • minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

 
Az Egyesület alelnökei
Az Egyesület közgyűlése két alelnököt választ. Az Elnököt távollétében az alelnökök vagy az alelnökök egyike helyettesítik. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.
 
V.
Az Egyesület szerveinek határozatai
Az Egyesület szerveinek ülései nyilvánosak, azokról a szerv sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét és idejét, a jelenlévő tagok, a meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A szerv bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyv jelenléti ívét a résztvevők aláírják, a jegyzőkönyvet pedig a levezető elnök és két hitelesítő tag írja alá. A döntést a szerv az érintettekkel a határozatnak nevezettek részére postai úton, tértivevényes-ajánlott küldeményként történő kézbesítése útján közli. Minden esetben köteles továbbá a döntést hozó szerv a határozatot közzétenni, az Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán vagy honlapon történő kifüggesztés útján.
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendje akként alakul, hogy az Elnök köteles a betekintést - előre egyeztetett időpontban - bárki számára lehetővé tenni.
Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának adatait, a beszámolókat (különösen: az Elnök, illetőleg az Elnökség éves beszámolója) nyilvánosságra kell hozni, az Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztés vagy honlapon, valamint a helyi havilapban (Szigethalmi Híradó) történő megjelentetés útján.
 
VI.
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a közgyűlés elé terjeszt.
Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
 

 • tagsági díjak, amelyet a közgyűlés állapít meg;
 • magán és jogi személyek támogatásai;
 • az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
 • rendezvény bevétel;
 • egyéb bevételek.

 
Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenően - nem felelnek.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.
 
VII.
Az Egyesület megszűnése
Az Egyesület megszűnik:
 

 • ha a közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja,
 • ha feloszlatják,
 • ha más szervezettel egyesül,
 • ha az Egyesület szétválik,
 • ha megszűnését megállapítják.

 
Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve az Elnökség jár el.
 
VIII.
Vegyes és záró rendelkezések
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.
Az Egyesület Alapszabályát a Szigethalmon, 2008. év április hónap 20 napján tartott közgyűlés fogadta el.
 
Kelt Szigethalom, 2008. év április
 

 

Belépés

Partnereink