Megfellebbeztük a Danubius Logisztikai és Ipari Parkra kiadott határozatot

Admin1
2011. 03. 03 - 11:51

 T. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl 0322/4 hrsz.) I. ütem megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárási határozat fellebbezése

Alulírott Élhető Környezetünkért Egyesület, mint ügyféli jogokkal rendelkező országos tevékenységet ellátó környezetvédelmi szervezet [a „Fellebbező”] törvényes határidőn belül az alábbi

f e l l e b b e z é s t

terjesztem elő a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség [a „KDV KTVF”] 2011. február 18. napján kézhezvett, KTVF 1016-2/2011. számú határozata [a „Határozat”] ellen.

 

Fellebbezési kérelem

Fellebbező ezúton kéri a T. Főfelügyelőséget, hogy az eljárásban tapasztalható jogsértések és a fellebbezésben foglalt új tények miatt semmisítse meg az elsőfokú határozatot és kötelezze az eljáró hatóságot új eljárás lefolytatására, vagy a Határozatot a tényállás kellő felderítésének elmulasztása miatt szíveskedjék megváltoztatni, továbbá kimondani, hogy a tervezett beruházás várható környezeti hatásai jelentősek, és emiatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására van szükség, azaz szíveskedjen az R. 5. § (2) a) és aa) pontja szerint eljárni. Kérjük a szakhatósági állásfoglalások felülvizsgálatát kizáró ok megléte miatt.

Fellebbező fellebbezésének indokait az alábbiakban foglalja össze:

A KDV KTVF, mint az ügyben eljáró elsőfokú hatóság gondatlansággal járt el, amikor 1016-2/2011. számú határozatában arra a megállapításra jutott, hogy a Danubius Logisztikai és Ipari Park I. ütem megvalósításának jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Az I. ütem közvetlenül Halásztelek közigazgatási határa mellett épül. Egyrészt az I. ütemben

megvalósuló logisztikai központ építésével és üzemeltetésével járó, másrészt az 5101. számú

út forgalmának növekedéséből adódó környezeti hatások (zaj, légszennyezés) jelentős

egészségi kockázatot jelentenek Halásztelek lakosságára. A Felügyelőség megállapította, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció nem tárta fel körültekintően a Halásztelek érintett részének jelenlegi állapotát. Ennek értelmében a 2420/2010. számú végzésben javasolták a vizsgálati dokumentáció kiegészítését.

(Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. által (sz.: 32 526-23/2010., kelt: 2010. december) elkészített Tényállás Tisztázási Dokumentáció). A beadványt megvizsgálva a Felügyelőség megállapította, hogy az nem felel meg a Rendelet 4. számú mellékletében foglaltaknak, ezért a Kérelmezőt a Ket. 50. § (1) bekezdése, valamint 71. § (1), és 72. § (2) bekezdései alapján a KTVF: 32526-16/2010. számú végzésében levegőtisztaság-védelmi és zaj- és rezgés elleni védelmi szempontból tényállás tisztázására szólította fel, melyet a Kérelmező nem teljesített. A benyújtott dokumentációban előadottak alapján a Felügyelőség KTVF: 32526-18/2010. és KTVF: 32526-21/2010. számú végzésében újból a tényállás tisztázására szólította fel a Tervezőt.

A Tervező jelezte, hogy a benyújtási határidő (2010. december 1.) számára teljesíthetetlen, mert helyszíni mérésekre is szükség van, ezért a határidő módosítását kérelmezte. A

Felügyelőség KTVF: 32526-22/2010. számú végzésében a teljesítési határidőt meghosszabbította. A fentiekre tekintettel az ügyintézésre nyitva álló határidő meghosszabbítása vált szükségessé, ezért a Felügyelőség a Ket. 33. § (7) bekezdése alapján

KTVF: 32526-23. számú végzésében az ügyintézési határidőt 22 munkanappal

meghosszabbította.

A Kérelmező 2010. december 15. napján kelt leveléhez mellékelten benyújtotta a

Felügyelőségre a tényállás tisztázáshoz szükséges előzetes vizsgálati dokumentáció

kiegészítését, melyet a Felügyelőség elfogadott.

Eljárási probléma:

A Határozat indoklásából kiderül, hogy a KDV tényállás tisztázásra szólította fel a Kérelmezőt, mivel az előzetes vizsgálati dokumentációt zaj- és rezgésvédelmi, valamint levegőtisztaság-védelmi szempontból hiányosnak találta. A Kérelmező megtette a kért kiegészítéseket, ám ennek tényéről és a kiegészítés tartalmáról Fellebbező nem kapott értesítést, ügyféli mivolta ellenére. Fellebbező álláspontja szerint sem a R., sem a Ket. nem teszi lehetővé a beruházó részére kérelme adott ügyben történő módosítását. Ha akár a kérelem, akár a dokumentáció módosul, ez a garanciális szabályok maradéktalan érvényesülése érdekében kizárólag úgy minősülhet, mint a korábbi eljárás megszüntetése és újbóli eljárás lefolytatása, amelynek esetében a Fellebbező ügyféli jogai szükségképpen ismételten megnyílnak. Ennek megfelelően a módosított tartalmú kérelem kapcsán is alkalmazni kell a R.-ben foglalt nyilvánossági szabályokat, lehetőséget kell nyújtani az érintett nyilvánosságnak arra, hogy a R.-ben foglaltaknak megfelelően észrevételt tegyen.

A KDV KTVF sem észrevétel tételét, sem az észrevételek elbírálását nem biztosította a Fellebbező részére a kiegészítésekkel kapcsolatban, azonban a módosult kérelem alapján Határozatát meghozta, tehát annak érdekében csorbította a Fellebbező ügyféli jogait és (az Aarhus-i Egyezményben biztosított nyilvánosság általi megismerhetőséget, hogy a beruházó számára előnyösebb határozatot hozzon.

Mindezek alapján Fellebbező álláspontja szerint a KDV KTVF nem végezte el a R. szerint szükséges feladatait, így a kiadott határozat jogszabálysértő.

Határozathozatala során a KDV KTVF továbbá figyelmen kívül hagyta a Magyar Köztársaság Alkotmányában, mint a legmagasabb szintű jogforrásában biztosított egyik alapvető jogot, amely ebben az esetben a lakosság védelmét is szolgálja, miszerint „a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ezt a jogot a Magyar Köztársaság egyebek mellett az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg.”

Figyelmen kívül hagyja továbbá a 1995. évi LIII. törvény (Kvt) 1§ (2) a), b), f) pontjában foglaltakat, mely előírja az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását, továbbá a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentését, károsodásának megelőzését, a károsodott környezet javítását, helyreállítását és a lakosság kezdeményezését és részvételét a környezet védelmére irányuló tevékenységben.

Fellebbező változatlan álláspontja szerint a tárgyi ügyben a környezethasználat engedélyezésének feltételei nem állapíthatóak meg, ezek tisztázása mindenképpen részletes hatásvizsgálat készítését és ennek vizsgálatát teszi szükségessé. A beruházás a hatások átfogó, minden részletre kiterjedő elemzését teszi szükségessé, annak érdekében, hogy a természeti környezet védelme a hazai, nemzetközi, illetőleg az Európai Unió joggyakorlatának és követelményrendszerének megfelelően történjék, illetőleg ezek érvényesülése biztosítva legyen.

Egyesületünk észrevételeire a fenti Határozat alapadat és rendelkező részében sem tértek ki, pedig a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5.§ (1) előírja az észrevételek érdemi vizsgálatát. (1. melléklet egyesületünk véleménye az eredeti, kiegészítés nélküli vizsgálati dokumentációról)

 

Általános:

Nem vették figyelembe az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete 2010. május 28. napján kelt, 7351-3/2010. számú szakhatósági állásfoglalásának kikötéseit melyek teljesülése esetén a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartotta szükségesnek.

 

Tekintve, hogy a Tököli repülőtér működésével kapcsolatban állandóak a lakossági

panaszok, így a Logisztikai és Ipari Park létesítése csak akkor fogadható el, hogyha

nem légi közlekedéssel valósul meg annak kiszolgálása.”

 

Ez a kikötés nem került bele a Határozat rendelkező részébe!

 

Fentiek miatt a határozat a KET 121.§ (1) c pontja alapján semmis.

 

Kizáró ok merül fel a tervezett tevékenységgel szemben, mivel az ÁNTSZ az ismert panaszok ellenére nem tartja jelentősnek állásfoglalásában a logisztikai park hatását, ugyanakkor raktározási funkciót kiszolgáló teherszállító, repülési tevékenység esetére igen, hiszen ezt a járulékos tevékenységet nem engedi. Erre vonatkozóan azért tett kikötést, mert már a mai légiközlekedési sporttevékenység is jelentős terhet ró a lakosságra és a környezetre, mely semmilyen módon szerintünk sem növelhető. Annak megszüntetése kívánatos, azt a tököli településrendezési terv véleményezési eljárásában az ÁNTSZ szakmai véleményében kijelentette, amivel ellentétesen úgy véljük nem nyilatkozhat. A véleményben a szakhatóság megállapította, hogy a repülőtér fejlesztését tartalmazza a településrendezési terv, mely akár, teher, vagy személyszállítást, de növekvő hatást feltételez. Véleményünk szerint az ÁNTSZ R. -nek nem megfelelően járt el, amikor hozzájárult a beruházás megvalósításához, hiszen a kérelem nem erről szól, és a dokumentáció a légiközlekedés megtartásáról számol be.

Levegő:

Levegőtisztaság- védelem szempontból a benyújtott előzetes dokumentációban a csepeli és nagytétényi mérőállomások adatait tüntették fel, annak ellenére, hogy évek óta üzemel a tököli mérőállomás, mely a környék levegő minőségére jellemzőbb adatokat szolgáltat a közeli jelentős szennyező források miatt. A tököli mérőállomás adatai szerint 2010. –ben a PM10 tekintetében OLM Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatbázisa alapján 57 napon meghaladta az 50μg megengedett napi határértéket, 2009-ben minimum 36 napon meghaladta az 50μg megengedett napi határértéket, de 6 nap adatai hiányoznak, így az érték ennél nagyobb is lehet. 2011-ben január 1-től március 1-ig már 32 nap meghaladta az 50μg megengedett napi határértéket, így várható, hogy 2011-ben is több mint 35 napon lesz határérték feletti légszennyezettség a térségben. Kimondható tehát, hogy a területhez legközelebb eső mérőállomás adatai szerint éves szinten nem teljesül az előírt maximum 35 napi határérték túllépés. Fentiek értelmében téves a felügyelőség megállapítása mely szerint:

A számítások alapján a megvalósulás esetén az együttes terhelés nem haladja meg a 24 órás illetve az éves határértéket sem.”

(2. melléklet az OLM Tököl mérőállomás 2009-es, 2010-es és 2011-es mérési adatai)

http://www.kvvm.hu/olm/report.php?id=89

 

Új légszennyező létesítmény kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha a levegő

védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 8. § (1)

előírásainak megfelelően, az elérhető legjobb technikát figyelembe véve megállapításra

kerülő kibocsátási határértékeket teljesíteni tudja.

 

Tehát a logisztikai park beruházás létrehozása és üzemeltetése során a jelenleg elérhető legjobb technológiának megfelelő, csak EURO 5 - ös motorokkal felszerelt építőipari és szállító tehergépjárművekkel valósulhat meg. A már meglévő légszennyezettség határérték túllépése miatt részletes hatásvizsgálat szükséges, hogy az EB Magyarországot jogsértési eljárás miatt ne büntesse meg!

http://www.eduport.hu/cikk.php?id=23307&PHPSESSID=kgcriugomqr

 

Táj- és természetvédelmi szempontból:

Tárgyi beruházás tervezési területe, az előzetes vizsgálat alapján országos jelentőségű védett

vagy védelemre tervezett természeti területet, európai közösségi jelentőségű természetvédelmi

rendeltetésű (Natura 2000) területet nem érint, továbbá nem része az ökológiai hálózatnak, egy vitatható eljárás miatt.

A benyújtott dokumentáció alapján azonban számos natura- jelölő faj miatt táj- és természetvédelmi szempontból is kétséges a beruházás. Kiemelten fontos érzékeny természeti terület (ÉTT) része.

A területen fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) is fészkel.

A korábban hatóságukhoz benyújtott KTVF: 34943/2008. számon indult Tököl Repülőtér előzetes hatásvizsgálati anyaga szerint a területen ürgés gyep található (3. melléklet), ami ellentmond az előzetes hatásvizsgálati dokumentáció azon állításának, hogy a területen nincs ürge nyoma, ami Natura 2000 faj. Az ellentmondások feloldásához az új eljárásban véleményünk szerint helyszíni vizsgálat elvégzése szükséges, ami tisztázza mely területeken van jelen a védett faj.

 

Zaj:

 

Az Előzetes Vizsgálati Dokumentációban a KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KTVF: 31149-3/2007 számú Tököl repülőtér területén tervezett logisztikai beruházás- előzetes környezeti vizsgálata vonatkozó tájékoztatás, miszerint:

 

a zaj elleni védelem egy esetleges, jövőbeni megvalósítani kívánt, de a jelenlegi logisztikai fejlesztési a repülőtéri tevékenységből származó zajterhelés meghatározására – alapállapot bemutatásához szükséges adatok közlésétől eltekintve- az előzetes vizsgálat keretében nincs szükség”

 

A vizsgálati anyag nem foglalkozik a jelenleg meglévő repülési zajjal, ami magába foglalja a tervezett logisztikai fejlesztés területét is. A jelenlegi kisgépes forgalom és a 2011. július 01. után induló tervezett repülőtér zaj és rezgés hatásait a később induló logisztikai beruházás engedélyezésénél feltétlenül figyelembe kell venni a R 5. mellékletben foglaltak szerint.

 

A kiadott engedély szerint az építés folyamán napi 8 db tehergépkocsi (16 elhaladás) forgalmával számolnak. Feltételezve, hogy a szállításra 20m3-es tehergépjárműveket vesznek igénybe, ez napi 160m3. Mint azt jeleztük, korábbi véleményezésünkben is, csak a tervezett 96 000m2 felületű úthálózat megépítéséhez 57 600m3 földet kell elszállítani, ami ezek szerint napi 8 fordulóval 360 munkanapig fog tartani és még csak ezután jöhet az útalap rétegeinek elkészítése, ami hasonló mennyiségű építőanyag odaszállításával jár, azaz az úthálózat építése a számolások alapján összesen 620 munkanapig fog tartani és csak ezek után jön a csarnoképületek építése.

Úgy gondoljuk fent bemutatott számítás is bizonyítja, hogy a hatástanulmányban téves adatok szerepelnek, így annak pontosítására van szükség, új eljárás keretei között.

 

Véleményünk szerint a Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl 0322/4 hrsz.) I. ütem megvalósításának

jelentős környezeti hatása van, részletes környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges, a jogszabálysértő Határozatot vissza kell vonni és egy új előzetes eljárás elindítása szükséges.

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (7) bekezdésében foglaltak alapján 2.500 Ft jogorvoslati eljárás díját a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél teljesítette.

 

 

Tisztelettel: Marton Péter

Élhető Környezetünkért Egyesület

Szigethalom, 2011.02.25.

 

Mellékletek:

  1. sz. melléklet: Egyesületünk leadott véleménye az Előzetes Vizsgálati Dokumentációról

  2. sz. melléklet a tököli mérőállomás 2009, 2010, 2011 évi légszennyezettségi adatai

  3. sz. melléklet: részlet a Vibrocomp KFT 2008-ban készített előzetes vizsgálati dokumentációjából.

 

Belépés

Partnereink